API för att hämta årsredovisningshändelser

Handelser

handelser

Hämta årsredovisningshändelser för aktiebolag.

Tjänsten levererar händelser som man redan prenumererar på och som man behöver hämta på nytt, t.ex. om de inte nått fram.


/handelser

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.bolagsverket.se/hamta-arsredovisningshandelser/v1.3/handelser"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.HandelserApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class HandelserApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    HandelserApi apiInstance = new HandelserApi();
    HandelserAnrop anropsobjekt = ; // HandelserAnrop | URL och organisationsnummer
    try {
      HandelserOK result = apiInstance.handelser(anropsobjekt);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling HandelserApi#handelser");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.HandelserApi;

public class HandelserApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    HandelserApi apiInstance = new HandelserApi();
    HandelserAnrop anropsobjekt = ; // HandelserAnrop | URL och organisationsnummer
    try {
      HandelserOK result = apiInstance.handelser(anropsobjekt);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling HandelserApi#handelser");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
HandelserAnrop *anropsobjekt = ; // URL och organisationsnummer

HandelserApi *apiInstance = [[HandelserApi alloc] init];

// Hämta årsredovisningshändelser för aktiebolag.
[apiInstance handelserWith:anropsobjekt
       completionHandler: ^(HandelserOK output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var ApiFrAttHmtaRsredovisningshndelser = require('api_fr_att_hmta_rsredovisningshndelser');

var api = new ApiFrAttHmtaRsredovisningshndelser.HandelserApi()

var anropsobjekt = ; // {HandelserAnrop} URL och organisationsnummer


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.handelser(anropsobjekt, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class handelserExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new HandelserApi();
      var anropsobjekt = new HandelserAnrop(); // HandelserAnrop | URL och organisationsnummer

      try
      {
        // Hämta årsredovisningshändelser för aktiebolag.
        HandelserOK result = apiInstance.handelser(anropsobjekt);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling HandelserApi.handelser: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\HandelserApi();
$anropsobjekt = ; // HandelserAnrop | URL och organisationsnummer

try {
  $result = $api_instance->handelser($anropsobjekt);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling HandelserApi->handelser: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::HandelserApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::HandelserApi->new();
my $anropsobjekt = WWW::SwaggerClient::Object::HandelserAnrop->new(); # HandelserAnrop | URL och organisationsnummer

eval { 
  my $result = $api_instance->handelser(anropsobjekt => $anropsobjekt);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling HandelserApi->handelser: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.HandelserApi()
anropsobjekt = # HandelserAnrop | URL och organisationsnummer

try: 
  # Hämta årsredovisningshändelser för aktiebolag.
  api_response = api_instance.handelser(anropsobjekt)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling HandelserApi->handelser: %s\n" % e)

Parameters

Body parameters
Name Description
anropsobjekt *

Responses

Status: 200 - OK

Status: 400 - Felaktig request

Status: 403 - Obehörig användare av tjänsten

Status: 500 - Ospecificerat tekniskt fel

Status: 503 - Tjänsten temporärt otillgänglig

Status: 504 - Timeout