API för att skapa kontrollsumma för iXBRL-fil

Kontrollsumma

skapaKontrollsumma

Skapa kontrollsumma för iXBRL-fil

Tjänsten levererar kontrollsumma för en iXBRL-fil.


/skapa-kontrollsumma

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.bolagsverket.se/hamta-arsredovisningsinformation/v1.0/skapa-kontrollsumma"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.KontrollsummaApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class KontrollsummaApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    KontrollsummaApi apiInstance = new KontrollsummaApi();
    SkapaKontrollsummaAnrop anropsobjekt = ; // SkapaKontrollsummaAnrop | T.ex. årsredovisning i iXBRL-format. Filen ska ha charset UTF-8.
    try {
      SkapaKontrollsummaOK result = apiInstance.skapaKontrollsumma(anropsobjekt);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling KontrollsummaApi#skapaKontrollsumma");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.KontrollsummaApi;

public class KontrollsummaApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    KontrollsummaApi apiInstance = new KontrollsummaApi();
    SkapaKontrollsummaAnrop anropsobjekt = ; // SkapaKontrollsummaAnrop | T.ex. årsredovisning i iXBRL-format. Filen ska ha charset UTF-8.
    try {
      SkapaKontrollsummaOK result = apiInstance.skapaKontrollsumma(anropsobjekt);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling KontrollsummaApi#skapaKontrollsumma");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
SkapaKontrollsummaAnrop *anropsobjekt = ; // T.ex. årsredovisning i iXBRL-format. Filen ska ha charset UTF-8.

KontrollsummaApi *apiInstance = [[KontrollsummaApi alloc] init];

// Skapa kontrollsumma för iXBRL-fil
[apiInstance skapaKontrollsummaWith:anropsobjekt
       completionHandler: ^(SkapaKontrollsummaOK output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var ApiFrAttSkapaKontrollsummaFrIXbrlFil = require('api_fr_att_skapa_kontrollsumma_fr_i_xbrl_fil');

var api = new ApiFrAttSkapaKontrollsummaFrIXbrlFil.KontrollsummaApi()

var anropsobjekt = ; // {SkapaKontrollsummaAnrop} T.ex. årsredovisning i iXBRL-format. Filen ska ha charset UTF-8.


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.skapaKontrollsumma(anropsobjekt, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class skapaKontrollsummaExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new KontrollsummaApi();
      var anropsobjekt = new SkapaKontrollsummaAnrop(); // SkapaKontrollsummaAnrop | T.ex. årsredovisning i iXBRL-format. Filen ska ha charset UTF-8.

      try
      {
        // Skapa kontrollsumma för iXBRL-fil
        SkapaKontrollsummaOK result = apiInstance.skapaKontrollsumma(anropsobjekt);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling KontrollsummaApi.skapaKontrollsumma: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\KontrollsummaApi();
$anropsobjekt = ; // SkapaKontrollsummaAnrop | T.ex. årsredovisning i iXBRL-format. Filen ska ha charset UTF-8.

try {
  $result = $api_instance->skapaKontrollsumma($anropsobjekt);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling KontrollsummaApi->skapaKontrollsumma: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::KontrollsummaApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::KontrollsummaApi->new();
my $anropsobjekt = WWW::SwaggerClient::Object::SkapaKontrollsummaAnrop->new(); # SkapaKontrollsummaAnrop | T.ex. årsredovisning i iXBRL-format. Filen ska ha charset UTF-8.

eval { 
  my $result = $api_instance->skapaKontrollsumma(anropsobjekt => $anropsobjekt);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling KontrollsummaApi->skapaKontrollsumma: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.KontrollsummaApi()
anropsobjekt = # SkapaKontrollsummaAnrop | T.ex. årsredovisning i iXBRL-format. Filen ska ha charset UTF-8.

try: 
  # Skapa kontrollsumma för iXBRL-fil
  api_response = api_instance.skapa_kontrollsumma(anropsobjekt)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling KontrollsummaApi->skapaKontrollsumma: %s\n" % e)

Parameters

Body parameters
Name Description
anropsobjekt *

Responses

Status: 200 - OK

Status: 400 - Felaktig request

Status: 403 - Obehörig användare av tjänsten

Status: 404 - Anropsobjekt saknas

Status: 500 - Ospecificerat tekniskt fel

Status: 503 - Tjänsten temporärt otillgänglig

Status: 504 - Timeout