API för inlämning av digitala årsredovisningar

Inlamning

inlamning

Lämna in årsredovisning till eget utrymme för granskning och underskrift.

Tjänsten kontrollerar att en digital årsredovisning är tekniskt korrekt och lägger den i eget utrymme. Om kontrollen går bra returnerar den här operationen http status 200 och inget mer behöver göras via API (årsredovisningen ska skrivas under senare via webben).


/inlamning/{inlamningtoken}

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.bolagsverket.se/lamna-in-arsredovisning/v2.1/inlamning/{inlamningtoken}"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.InlamningApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class InlamningApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    InlamningApi apiInstance = new InlamningApi();
    UUID inlamningtoken = ; // UUID | Token för inlämning
    InlamningAnrop anropsobjekt = ; // InlamningAnrop | Andra uppgifter och själva årsredovisningen
    try {
      InlamningOK result = apiInstance.inlamning(inlamningtoken, anropsobjekt);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling InlamningApi#inlamning");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.InlamningApi;

public class InlamningApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    InlamningApi apiInstance = new InlamningApi();
    UUID inlamningtoken = ; // UUID | Token för inlämning
    InlamningAnrop anropsobjekt = ; // InlamningAnrop | Andra uppgifter och själva årsredovisningen
    try {
      InlamningOK result = apiInstance.inlamning(inlamningtoken, anropsobjekt);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling InlamningApi#inlamning");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
UUID *inlamningtoken = ; // Token för inlämning
InlamningAnrop *anropsobjekt = ; // Andra uppgifter och själva årsredovisningen

InlamningApi *apiInstance = [[InlamningApi alloc] init];

// Lämna in årsredovisning till eget utrymme för granskning och underskrift.
[apiInstance inlamningWith:inlamningtoken
  anropsobjekt:anropsobjekt
       completionHandler: ^(InlamningOK output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var ApiFrInlmningAvDigitalaRsredovisningar = require('api_fr_inlmning_av_digitala_rsredovisningar');

var api = new ApiFrInlmningAvDigitalaRsredovisningar.InlamningApi()

var inlamningtoken = ; // {UUID} Token för inlämning

var anropsobjekt = ; // {InlamningAnrop} Andra uppgifter och själva årsredovisningen


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.inlamning(inlamningtoken, anropsobjekt, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class inlamningExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new InlamningApi();
      var inlamningtoken = new UUID(); // UUID | Token för inlämning
      var anropsobjekt = new InlamningAnrop(); // InlamningAnrop | Andra uppgifter och själva årsredovisningen

      try
      {
        // Lämna in årsredovisning till eget utrymme för granskning och underskrift.
        InlamningOK result = apiInstance.inlamning(inlamningtoken, anropsobjekt);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling InlamningApi.inlamning: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\InlamningApi();
$inlamningtoken = ; // UUID | Token för inlämning
$anropsobjekt = ; // InlamningAnrop | Andra uppgifter och själva årsredovisningen

try {
  $result = $api_instance->inlamning($inlamningtoken, $anropsobjekt);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling InlamningApi->inlamning: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::InlamningApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::InlamningApi->new();
my $inlamningtoken = ; # UUID | Token för inlämning
my $anropsobjekt = WWW::SwaggerClient::Object::InlamningAnrop->new(); # InlamningAnrop | Andra uppgifter och själva årsredovisningen

eval { 
  my $result = $api_instance->inlamning(inlamningtoken => $inlamningtoken, anropsobjekt => $anropsobjekt);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling InlamningApi->inlamning: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.InlamningApi()
inlamningtoken = # UUID | Token för inlämning
anropsobjekt = # InlamningAnrop | Andra uppgifter och själva årsredovisningen

try: 
  # Lämna in årsredovisning till eget utrymme för granskning och underskrift.
  api_response = api_instance.inlamning(inlamningtoken, anropsobjekt)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling InlamningApi->inlamning: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
inlamningtoken*
UUID (uuid)
Token för inlämning
Required
Body parameters
Name Description
anropsobjekt *

Responses

Status: 200 - Årsredovisning är inlämnad till eget utrymme för senare underskrift via webben.

Status: 400 - Felaktig request

Status: 403 - Obehörig användare av tjänsten

Status: 404 - Organisationsnummer saknas

Status: 500 - Ospecificerat tekniskt fel

Status: 503 - Tjänsten temporärt otillgänglig

Status: 504 - Timeout


skapaInlamningtoken

Skapa token för kontroll och inlämning till eget utrymme

Tjänsten skapar token för användning vid kontroll och inlämning av digital årsredovisning. Samma token används både som kontrolltoken i operation /kontrollera/{kontrolltoken} och som inlamningtoken i operation /inlamning/{inlamningtoken}.


/skapa-inlamningtoken

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.bolagsverket.se/lamna-in-arsredovisning/v2.1/skapa-inlamningtoken"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.InlamningApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class InlamningApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    InlamningApi apiInstance = new InlamningApi();
    SkapaInlamningTokenAnrop anropsobjekt = ; // SkapaInlamningTokenAnrop | Personnummer och organisationsnummer
    try {
      SkapaTokenOK result = apiInstance.skapaInlamningtoken(anropsobjekt);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling InlamningApi#skapaInlamningtoken");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.InlamningApi;

public class InlamningApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    InlamningApi apiInstance = new InlamningApi();
    SkapaInlamningTokenAnrop anropsobjekt = ; // SkapaInlamningTokenAnrop | Personnummer och organisationsnummer
    try {
      SkapaTokenOK result = apiInstance.skapaInlamningtoken(anropsobjekt);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling InlamningApi#skapaInlamningtoken");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
SkapaInlamningTokenAnrop *anropsobjekt = ; // Personnummer och organisationsnummer

InlamningApi *apiInstance = [[InlamningApi alloc] init];

// Skapa token för kontroll och inlämning till eget utrymme
[apiInstance skapaInlamningtokenWith:anropsobjekt
       completionHandler: ^(SkapaTokenOK output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var ApiFrInlmningAvDigitalaRsredovisningar = require('api_fr_inlmning_av_digitala_rsredovisningar');

var api = new ApiFrInlmningAvDigitalaRsredovisningar.InlamningApi()

var anropsobjekt = ; // {SkapaInlamningTokenAnrop} Personnummer och organisationsnummer


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.skapaInlamningtoken(anropsobjekt, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class skapaInlamningtokenExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new InlamningApi();
      var anropsobjekt = new SkapaInlamningTokenAnrop(); // SkapaInlamningTokenAnrop | Personnummer och organisationsnummer

      try
      {
        // Skapa token för kontroll och inlämning till eget utrymme
        SkapaTokenOK result = apiInstance.skapaInlamningtoken(anropsobjekt);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling InlamningApi.skapaInlamningtoken: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\InlamningApi();
$anropsobjekt = ; // SkapaInlamningTokenAnrop | Personnummer och organisationsnummer

try {
  $result = $api_instance->skapaInlamningtoken($anropsobjekt);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling InlamningApi->skapaInlamningtoken: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::InlamningApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::InlamningApi->new();
my $anropsobjekt = WWW::SwaggerClient::Object::SkapaInlamningTokenAnrop->new(); # SkapaInlamningTokenAnrop | Personnummer och organisationsnummer

eval { 
  my $result = $api_instance->skapaInlamningtoken(anropsobjekt => $anropsobjekt);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling InlamningApi->skapaInlamningtoken: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.InlamningApi()
anropsobjekt = # SkapaInlamningTokenAnrop | Personnummer och organisationsnummer

try: 
  # Skapa token för kontroll och inlämning till eget utrymme
  api_response = api_instance.skapa_inlamningtoken(anropsobjekt)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling InlamningApi->skapaInlamningtoken: %s\n" % e)

Parameters

Body parameters
Name Description
anropsobjekt *

Responses

Status: 200 - Uppgifter mottagna

Status: 400 - Felaktig request

Status: 403 - Obehörig användare av tjänsten

Status: 404 - Personnummer saknas

Status: 500 - Ospecificerat tekniskt fel

Status: 503 - Tjänsten temporärt otillgänglig

Status: 504 - Timeout


Kontroll

kontrollera

Kontrollera årsredovisning innan uppladdning till eget utrymme


/kontrollera/{kontrolltoken}

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.bolagsverket.se/lamna-in-arsredovisning/v2.1/kontrollera/{kontrolltoken}"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.KontrollApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class KontrollApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    KontrollApi apiInstance = new KontrollApi();
    UUID kontrolltoken = ; // UUID | Token för kontroll
    KontrolleraAnrop anropsobjekt = ; // KontrolleraAnrop | Själva årsredovisningen
    try {
      KontrolleraSvar result = apiInstance.kontrollera(kontrolltoken, anropsobjekt);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling KontrollApi#kontrollera");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.KontrollApi;

public class KontrollApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    KontrollApi apiInstance = new KontrollApi();
    UUID kontrolltoken = ; // UUID | Token för kontroll
    KontrolleraAnrop anropsobjekt = ; // KontrolleraAnrop | Själva årsredovisningen
    try {
      KontrolleraSvar result = apiInstance.kontrollera(kontrolltoken, anropsobjekt);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling KontrollApi#kontrollera");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
UUID *kontrolltoken = ; // Token för kontroll
KontrolleraAnrop *anropsobjekt = ; // Själva årsredovisningen

KontrollApi *apiInstance = [[KontrollApi alloc] init];

// Kontrollera årsredovisning innan uppladdning till eget utrymme
[apiInstance kontrolleraWith:kontrolltoken
  anropsobjekt:anropsobjekt
       completionHandler: ^(KontrolleraSvar output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var ApiFrInlmningAvDigitalaRsredovisningar = require('api_fr_inlmning_av_digitala_rsredovisningar');

var api = new ApiFrInlmningAvDigitalaRsredovisningar.KontrollApi()

var kontrolltoken = ; // {UUID} Token för kontroll

var anropsobjekt = ; // {KontrolleraAnrop} Själva årsredovisningen


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.kontrollera(kontrolltoken, anropsobjekt, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class kontrolleraExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new KontrollApi();
      var kontrolltoken = new UUID(); // UUID | Token för kontroll
      var anropsobjekt = new KontrolleraAnrop(); // KontrolleraAnrop | Själva årsredovisningen

      try
      {
        // Kontrollera årsredovisning innan uppladdning till eget utrymme
        KontrolleraSvar result = apiInstance.kontrollera(kontrolltoken, anropsobjekt);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling KontrollApi.kontrollera: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\KontrollApi();
$kontrolltoken = ; // UUID | Token för kontroll
$anropsobjekt = ; // KontrolleraAnrop | Själva årsredovisningen

try {
  $result = $api_instance->kontrollera($kontrolltoken, $anropsobjekt);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling KontrollApi->kontrollera: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::KontrollApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::KontrollApi->new();
my $kontrolltoken = ; # UUID | Token för kontroll
my $anropsobjekt = WWW::SwaggerClient::Object::KontrolleraAnrop->new(); # KontrolleraAnrop | Själva årsredovisningen

eval { 
  my $result = $api_instance->kontrollera(kontrolltoken => $kontrolltoken, anropsobjekt => $anropsobjekt);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling KontrollApi->kontrollera: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.KontrollApi()
kontrolltoken = # UUID | Token för kontroll
anropsobjekt = # KontrolleraAnrop | Själva årsredovisningen

try: 
  # Kontrollera årsredovisning innan uppladdning till eget utrymme
  api_response = api_instance.kontrollera(kontrolltoken, anropsobjekt)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling KontrollApi->kontrollera: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
kontrolltoken*
UUID (uuid)
Token för kontroll
Required
Body parameters
Name Description
anropsobjekt *

Responses

Status: 200 - Årsredovisning är kontrollerad, se utfall. Användaren av programvaran bör upplysas om dessa eventuella utfall. Årsredovisningen kan dock lämnas in till eget utrymme oavsett utfall eller inte.

Status: 400 - Felaktig request

Status: 403 - Obehörig användare av tjänsten

Status: 500 - Ospecificerat tekniskt fel

Status: 503 - Tjänsten temporärt otillgänglig

Status: 504 - Timeout