API för att hämta grunduppgifter och ärendestatus

Information

arendestatus

Hämta ärendestatus för aktiebolag

Tjänsten levererar information om senaste händelse som rör årsredovisningen för ett aktiebolag.


/arendestatus/{orgnr}

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.bolagsverket.se/hamta-arsredovisningsinformation/v1.2/arendestatus/{orgnr}"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.InformationApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class InformationApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    InformationApi apiInstance = new InformationApi();
    String orgnr = orgnr_example; // String | Organisationsnummer för aktiebolaget. Tio siffror, inget bindestreck
    try {
      Arendestatus result = apiInstance.arendestatus(orgnr);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling InformationApi#arendestatus");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.InformationApi;

public class InformationApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    InformationApi apiInstance = new InformationApi();
    String orgnr = orgnr_example; // String | Organisationsnummer för aktiebolaget. Tio siffror, inget bindestreck
    try {
      Arendestatus result = apiInstance.arendestatus(orgnr);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling InformationApi#arendestatus");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *orgnr = orgnr_example; // Organisationsnummer för aktiebolaget. Tio siffror, inget bindestreck

InformationApi *apiInstance = [[InformationApi alloc] init];

// Hämta ärendestatus för aktiebolag
[apiInstance arendestatusWith:orgnr
       completionHandler: ^(Arendestatus output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var ApiFrAttHmtaGrunduppgifterOchRendestatus = require('api_fr_att_hmta_grunduppgifter_och_rendestatus');

var api = new ApiFrAttHmtaGrunduppgifterOchRendestatus.InformationApi()

var orgnr = orgnr_example; // {String} Organisationsnummer för aktiebolaget. Tio siffror, inget bindestreck


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.arendestatus(orgnr, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class arendestatusExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new InformationApi();
      var orgnr = orgnr_example; // String | Organisationsnummer för aktiebolaget. Tio siffror, inget bindestreck

      try
      {
        // Hämta ärendestatus för aktiebolag
        Arendestatus result = apiInstance.arendestatus(orgnr);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling InformationApi.arendestatus: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\InformationApi();
$orgnr = orgnr_example; // String | Organisationsnummer för aktiebolaget. Tio siffror, inget bindestreck

try {
  $result = $api_instance->arendestatus($orgnr);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling InformationApi->arendestatus: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::InformationApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::InformationApi->new();
my $orgnr = orgnr_example; # String | Organisationsnummer för aktiebolaget. Tio siffror, inget bindestreck

eval { 
  my $result = $api_instance->arendestatus(orgnr => $orgnr);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling InformationApi->arendestatus: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.InformationApi()
orgnr = orgnr_example # String | Organisationsnummer för aktiebolaget. Tio siffror, inget bindestreck

try: 
  # Hämta ärendestatus för aktiebolag
  api_response = api_instance.arendestatus(orgnr)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling InformationApi->arendestatus: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
orgnr*
String
Organisationsnummer för aktiebolaget. Tio siffror, inget bindestreck
Required

Responses

Status: 200 - successful operation

Status: 400 - Felaktig request

Status: 403 - Obehörig användare av tjänsten

Status: 404 - Organisationsnummer saknas

Status: 500 - Ospecificerat tekniskt fel

Status: 503 - Tjänsten temporärt otillgänglig

Status: 504 - Timeout


grunduppgifter

Hämta grunduppgifter om aktiebolag

Tjänsten levererar information om aktiebolag. Informationen lämpar sig för upprättande av årsredovisningar.


/grunduppgifter/{orgnr}

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.bolagsverket.se/hamta-arsredovisningsinformation/v1.2/grunduppgifter/{orgnr}"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.InformationApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class InformationApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    InformationApi apiInstance = new InformationApi();
    String orgnr = orgnr_example; // String | Organisationsnummer för aktiebolaget. Tio siffror, inget bindestreck
    try {
      Grunduppgifter result = apiInstance.grunduppgifter(orgnr);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling InformationApi#grunduppgifter");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.InformationApi;

public class InformationApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    InformationApi apiInstance = new InformationApi();
    String orgnr = orgnr_example; // String | Organisationsnummer för aktiebolaget. Tio siffror, inget bindestreck
    try {
      Grunduppgifter result = apiInstance.grunduppgifter(orgnr);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling InformationApi#grunduppgifter");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *orgnr = orgnr_example; // Organisationsnummer för aktiebolaget. Tio siffror, inget bindestreck

InformationApi *apiInstance = [[InformationApi alloc] init];

// Hämta grunduppgifter om aktiebolag
[apiInstance grunduppgifterWith:orgnr
       completionHandler: ^(Grunduppgifter output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var ApiFrAttHmtaGrunduppgifterOchRendestatus = require('api_fr_att_hmta_grunduppgifter_och_rendestatus');

var api = new ApiFrAttHmtaGrunduppgifterOchRendestatus.InformationApi()

var orgnr = orgnr_example; // {String} Organisationsnummer för aktiebolaget. Tio siffror, inget bindestreck


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.grunduppgifter(orgnr, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class grunduppgifterExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new InformationApi();
      var orgnr = orgnr_example; // String | Organisationsnummer för aktiebolaget. Tio siffror, inget bindestreck

      try
      {
        // Hämta grunduppgifter om aktiebolag
        Grunduppgifter result = apiInstance.grunduppgifter(orgnr);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling InformationApi.grunduppgifter: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\InformationApi();
$orgnr = orgnr_example; // String | Organisationsnummer för aktiebolaget. Tio siffror, inget bindestreck

try {
  $result = $api_instance->grunduppgifter($orgnr);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling InformationApi->grunduppgifter: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::InformationApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::InformationApi->new();
my $orgnr = orgnr_example; # String | Organisationsnummer för aktiebolaget. Tio siffror, inget bindestreck

eval { 
  my $result = $api_instance->grunduppgifter(orgnr => $orgnr);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling InformationApi->grunduppgifter: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.InformationApi()
orgnr = orgnr_example # String | Organisationsnummer för aktiebolaget. Tio siffror, inget bindestreck

try: 
  # Hämta grunduppgifter om aktiebolag
  api_response = api_instance.grunduppgifter(orgnr)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling InformationApi->grunduppgifter: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
orgnr*
String
Organisationsnummer för aktiebolaget. Tio siffror, inget bindestreck
Required

Responses

Status: 200 - OK

Status: 400 - Felaktig request

Status: 403 - Obehörig användare av tjänsten

Status: 404 - Organisationsnummer saknas

Status: 500 - Ospecificerat tekniskt fel

Status: 503 - Tjänsten temporärt otillgänglig

Status: 504 - Timeout