API för hantering av prenumerationer på årsredovisningshändelser

Prenumeration

avslutaPrenumeration

Avsluta prenumeration på årsredovisninghändelser

Tjänsten tar emot en förfrågan om att avsluta prenumeration för önskad url och organisationsnummer.


/handelseprenumeration

Usage and SDK Samples

curl -X DELETE "https://api.bolagsverket.se/hantera-arsredovisningsprenumerationer/v1.1/handelseprenumeration"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.PrenumerationApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class PrenumerationApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    PrenumerationApi apiInstance = new PrenumerationApi();
    AvslutaPrenumerationAnrop anropsobjekt = ; // AvslutaPrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer
    try {
      apiInstance.avslutaPrenumeration(anropsobjekt);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling PrenumerationApi#avslutaPrenumeration");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.PrenumerationApi;

public class PrenumerationApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    PrenumerationApi apiInstance = new PrenumerationApi();
    AvslutaPrenumerationAnrop anropsobjekt = ; // AvslutaPrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer
    try {
      apiInstance.avslutaPrenumeration(anropsobjekt);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling PrenumerationApi#avslutaPrenumeration");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
AvslutaPrenumerationAnrop *anropsobjekt = ; // URL och organisationsnummer

PrenumerationApi *apiInstance = [[PrenumerationApi alloc] init];

// Avsluta prenumeration på årsredovisninghändelser
[apiInstance avslutaPrenumerationWith:anropsobjekt
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var ApiFrHanteringAvPrenumerationerPRsredovisningshndelser = require('api_fr_hantering_av_prenumerationer_p_rsredovisningshndelser');

var api = new ApiFrHanteringAvPrenumerationerPRsredovisningshndelser.PrenumerationApi()

var anropsobjekt = ; // {AvslutaPrenumerationAnrop} URL och organisationsnummer


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.avslutaPrenumeration(anropsobjekt, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class avslutaPrenumerationExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new PrenumerationApi();
      var anropsobjekt = new AvslutaPrenumerationAnrop(); // AvslutaPrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer

      try
      {
        // Avsluta prenumeration på årsredovisninghändelser
        apiInstance.avslutaPrenumeration(anropsobjekt);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling PrenumerationApi.avslutaPrenumeration: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\PrenumerationApi();
$anropsobjekt = ; // AvslutaPrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer

try {
  $api_instance->avslutaPrenumeration($anropsobjekt);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling PrenumerationApi->avslutaPrenumeration: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::PrenumerationApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::PrenumerationApi->new();
my $anropsobjekt = WWW::SwaggerClient::Object::AvslutaPrenumerationAnrop->new(); # AvslutaPrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer

eval { 
  $api_instance->avslutaPrenumeration(anropsobjekt => $anropsobjekt);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling PrenumerationApi->avslutaPrenumeration: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.PrenumerationApi()
anropsobjekt = # AvslutaPrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer

try: 
  # Avsluta prenumeration på årsredovisninghändelser
  api_instance.avsluta_prenumeration(anropsobjekt)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling PrenumerationApi->avslutaPrenumeration: %s\n" % e)

Parameters

Body parameters
Name Description
anropsobjekt *

Responses

Status: 202 - Accepted

Status: 400 - Felaktig request

Status: 403 - Obehörig användare av tjänsten

Status: 500 - Ospecificerat tekniskt fel

Status: 503 - Tjänsten temporärt otillgänglig

Status: 504 - Timeout


hamtaPrenumerationer

Hämta prenumerationer

Tjänsten hämtar prenumerationer som finns för en viss url, orgnr, fr.o.m. datum, t.o.m. datum. eller kombinationer av dessa. Minst ett (1) sökvillkor måste anges.


/handelseprenumeration

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.bolagsverket.se/hantera-arsredovisningsprenumerationer/v1.1/handelseprenumeration?url=&orgnr=&from=&tom="
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.PrenumerationApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class PrenumerationApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    PrenumerationApi apiInstance = new PrenumerationApi();
    String url = url_example; // String | URL
    String orgnr = orgnr_example; // String | Organisationsnummer för prenumeration.
    date from = 2013-10-20; // date | Från och med datum när prenumerationen registrerades
    date tom = 2013-10-20; // date | Till och med datum när prenumerationen registrerades
    try {
      HamtaPrenumerationerOK result = apiInstance.hamtaPrenumerationer(url, orgnr, from, tom);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling PrenumerationApi#hamtaPrenumerationer");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.PrenumerationApi;

public class PrenumerationApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    PrenumerationApi apiInstance = new PrenumerationApi();
    String url = url_example; // String | URL
    String orgnr = orgnr_example; // String | Organisationsnummer för prenumeration.
    date from = 2013-10-20; // date | Från och med datum när prenumerationen registrerades
    date tom = 2013-10-20; // date | Till och med datum när prenumerationen registrerades
    try {
      HamtaPrenumerationerOK result = apiInstance.hamtaPrenumerationer(url, orgnr, from, tom);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling PrenumerationApi#hamtaPrenumerationer");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *url = url_example; // URL (optional)
String *orgnr = orgnr_example; // Organisationsnummer för prenumeration. (optional)
date *from = 2013-10-20; // Från och med datum när prenumerationen registrerades (optional)
date *tom = 2013-10-20; // Till och med datum när prenumerationen registrerades (optional)

PrenumerationApi *apiInstance = [[PrenumerationApi alloc] init];

// Hämta prenumerationer
[apiInstance hamtaPrenumerationerWith:url
  orgnr:orgnr
  from:from
  tom:tom
       completionHandler: ^(HamtaPrenumerationerOK output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var ApiFrHanteringAvPrenumerationerPRsredovisningshndelser = require('api_fr_hantering_av_prenumerationer_p_rsredovisningshndelser');

var api = new ApiFrHanteringAvPrenumerationerPRsredovisningshndelser.PrenumerationApi()

var opts = { 
 'url': url_example, // {String} URL
 'orgnr': orgnr_example, // {String} Organisationsnummer för prenumeration.
 'from': 2013-10-20, // {date} Från och med datum när prenumerationen registrerades
 'tom': 2013-10-20 // {date} Till och med datum när prenumerationen registrerades
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.hamtaPrenumerationer(opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class hamtaPrenumerationerExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new PrenumerationApi();
      var url = url_example; // String | URL (optional) 
      var orgnr = orgnr_example; // String | Organisationsnummer för prenumeration. (optional) 
      var from = 2013-10-20; // date | Från och med datum när prenumerationen registrerades (optional) 
      var tom = 2013-10-20; // date | Till och med datum när prenumerationen registrerades (optional) 

      try
      {
        // Hämta prenumerationer
        HamtaPrenumerationerOK result = apiInstance.hamtaPrenumerationer(url, orgnr, from, tom);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling PrenumerationApi.hamtaPrenumerationer: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\PrenumerationApi();
$url = url_example; // String | URL
$orgnr = orgnr_example; // String | Organisationsnummer för prenumeration.
$from = 2013-10-20; // date | Från och med datum när prenumerationen registrerades
$tom = 2013-10-20; // date | Till och med datum när prenumerationen registrerades

try {
  $result = $api_instance->hamtaPrenumerationer($url, $orgnr, $from, $tom);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling PrenumerationApi->hamtaPrenumerationer: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::PrenumerationApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::PrenumerationApi->new();
my $url = url_example; # String | URL
my $orgnr = orgnr_example; # String | Organisationsnummer för prenumeration.
my $from = 2013-10-20; # date | Från och med datum när prenumerationen registrerades
my $tom = 2013-10-20; # date | Till och med datum när prenumerationen registrerades

eval { 
  my $result = $api_instance->hamtaPrenumerationer(url => $url, orgnr => $orgnr, from => $from, tom => $tom);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling PrenumerationApi->hamtaPrenumerationer: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.PrenumerationApi()
url = url_example # String | URL (optional)
orgnr = orgnr_example # String | Organisationsnummer för prenumeration. (optional)
from = 2013-10-20 # date | Från och med datum när prenumerationen registrerades (optional)
tom = 2013-10-20 # date | Till och med datum när prenumerationen registrerades (optional)

try: 
  # Hämta prenumerationer
  api_response = api_instance.hamta_prenumerationer(url=url, orgnr=orgnr, from=from, tom=tom)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling PrenumerationApi->hamtaPrenumerationer: %s\n" % e)

Parameters

Query parameters
Name Description
url
String
URL
orgnr
String
Organisationsnummer för prenumeration.
from
date (date)
Från och med datum när prenumerationen registrerades
tom
date (date)
Till och med datum när prenumerationen registrerades

Responses

Status: 200 - OK

Status: 400 - Felaktig request

Status: 403 - Obehörig användare av tjänsten

Status: 500 - Ospecificerat tekniskt fel

Status: 503 - Tjänsten temporärt otillgänglig

Status: 504 - Timeout


prenumerera

Prenumerera på årsredovisninghändelser

Tjänsten tar emot en förfrågan om prenumeration på organisationsnummer till önskade urler samt kontrollerar att organisationsnumren är giltiga.


/handelseprenumeration

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.bolagsverket.se/hantera-arsredovisningsprenumerationer/v1.1/handelseprenumeration"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.PrenumerationApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class PrenumerationApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    PrenumerationApi apiInstance = new PrenumerationApi();
    PrenumerationAnrop anropsobjekt = ; // PrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer
    try {
      apiInstance.prenumerera(anropsobjekt);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling PrenumerationApi#prenumerera");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.PrenumerationApi;

public class PrenumerationApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    PrenumerationApi apiInstance = new PrenumerationApi();
    PrenumerationAnrop anropsobjekt = ; // PrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer
    try {
      apiInstance.prenumerera(anropsobjekt);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling PrenumerationApi#prenumerera");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
PrenumerationAnrop *anropsobjekt = ; // URL och organisationsnummer

PrenumerationApi *apiInstance = [[PrenumerationApi alloc] init];

// Prenumerera på årsredovisninghändelser
[apiInstance prenumereraWith:anropsobjekt
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var ApiFrHanteringAvPrenumerationerPRsredovisningshndelser = require('api_fr_hantering_av_prenumerationer_p_rsredovisningshndelser');

var api = new ApiFrHanteringAvPrenumerationerPRsredovisningshndelser.PrenumerationApi()

var anropsobjekt = ; // {PrenumerationAnrop} URL och organisationsnummer


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.prenumerera(anropsobjekt, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class prenumereraExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new PrenumerationApi();
      var anropsobjekt = new PrenumerationAnrop(); // PrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer

      try
      {
        // Prenumerera på årsredovisninghändelser
        apiInstance.prenumerera(anropsobjekt);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling PrenumerationApi.prenumerera: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\PrenumerationApi();
$anropsobjekt = ; // PrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer

try {
  $api_instance->prenumerera($anropsobjekt);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling PrenumerationApi->prenumerera: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::PrenumerationApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::PrenumerationApi->new();
my $anropsobjekt = WWW::SwaggerClient::Object::PrenumerationAnrop->new(); # PrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer

eval { 
  $api_instance->prenumerera(anropsobjekt => $anropsobjekt);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling PrenumerationApi->prenumerera: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.PrenumerationApi()
anropsobjekt = # PrenumerationAnrop | URL och organisationsnummer

try: 
  # Prenumerera på årsredovisninghändelser
  api_instance.prenumerera(anropsobjekt)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling PrenumerationApi->prenumerera: %s\n" % e)

Parameters

Body parameters
Name Description
anropsobjekt *

Responses

Status: 202 - Accepted

Status: 400 - Felaktig request

Status: 403 - Obehörig användare av tjänsten

Status: 500 - Ospecificerat tekniskt fel

Status: 503 - Tjänsten temporärt otillgänglig

Status: 504 - Timeout