API för att hämta årsredovisningshändelser

Handelser

handelser

Hämta årsredovisningshändelser för aktiebolag.

Tjänsten levererar om händelser som rör årsredovisningar för aktiebolag.


/handelser

Usage and SDK Samples

curl -X post "https://api.bolagsverket.se/hamta-arsredovisningshandelser/v1.1/handelser"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.HandelserApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class HandelserApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    HandelserApi apiInstance = new HandelserApi();
    HandelserAnrop anropsobjekt = ; // HandelserAnrop | URL och organisationsnummer
    try {
      HandelserOK result = apiInstance.handelser(anropsobjekt);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling HandelserApi#handelser");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.HandelserApi;

public class HandelserApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    HandelserApi apiInstance = new HandelserApi();
    HandelserAnrop anropsobjekt = ; // HandelserAnrop | URL och organisationsnummer
    try {
      HandelserOK result = apiInstance.handelser(anropsobjekt);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling HandelserApi#handelser");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
HandelserAnrop *anropsobjekt = ; // URL och organisationsnummer

HandelserApi *apiInstance = [[HandelserApi alloc] init];

// Hämta årsredovisningshändelser för aktiebolag.
[apiInstance handelserWith:anropsobjekt
       completionHandler: ^(HandelserOK output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var ApiFrAttHmtaRsredovisningshndelser = require('api_fr_att_hmta_rsredovisningshndelser');

var api = new ApiFrAttHmtaRsredovisningshndelser.HandelserApi()

var anropsobjekt = ; // {HandelserAnrop} URL och organisationsnummer


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.handelser(anropsobjekt, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class handelserExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new HandelserApi();
      var anropsobjekt = new HandelserAnrop(); // HandelserAnrop | URL och organisationsnummer

      try
      {
        // Hämta årsredovisningshändelser för aktiebolag.
        HandelserOK result = apiInstance.handelser(anropsobjekt);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling HandelserApi.handelser: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\HandelserApi();
$anropsobjekt = ; // HandelserAnrop | URL och organisationsnummer

try {
  $result = $api_instance->handelser($anropsobjekt);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling HandelserApi->handelser: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::HandelserApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::HandelserApi->new();
my $anropsobjekt = WWW::SwaggerClient::Object::HandelserAnrop->new(); # HandelserAnrop | URL och organisationsnummer

eval { 
  my $result = $api_instance->handelser(anropsobjekt => $anropsobjekt);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling HandelserApi->handelser: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.HandelserApi()
anropsobjekt = # HandelserAnrop | URL och organisationsnummer

try: 
  # Hämta årsredovisningshändelser för aktiebolag.
  api_response = api_instance.handelser(anropsobjekt)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling HandelserApi->handelser: %s\n" % e)

Parameters

Body parameters
Name Description
anropsobjekt *

Responses

Status: 200 - OK

Status: 400 - Felaktig request

Status: 403 - Obehörig användare av tjänsten

Status: 500 - Ospecificerat tekniskt fel

Status: 503 - Tjänsten temporärt otillgänglig

Status: 504 - Timeout


Generated 2018-11-14T09:21:02.409+01:00